ข่าว

เปิดลงทะเบียน สินเชื่ออิ่มใจ รายละ 100,000 บาท ปลอดชำระ 6 เดือน ไม่ต้องค้ำ จาก “ธนาคารออมสิน”

เปิดลงทะเบียน สินเชื่ออิ่มใจ รายละ 100,000 บาท ปลอดชำระ 6 เดือน ไม่ต้องค้ำ จาก “ธนาคารออมสิน”

ธนาคารออมสิน ปล่อยกู้ รายละ 100,000 บาท โดยไม่มีคนค้ำประกัน ลดทั้งต้นและดอกเบี้ย เป็นระยะเวลา 6 เดือน 

ธนาคารออมสิน เปิดลงทะเบียน สินเชื่ออิ่มใจ วงเงิน 2,000 ล้านบาท ทางเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th ให้ธุรกิจร้านอาหาร หรือร้านเครื่องดื่ม ที่ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของ CV-19 กู้ได้รายละ ไม่เกิน 100,000 บาท โดยไม่ต้องใช้หลักประกันการกู้ เปิดลงทะเบียน แจ้งความประสงค์ขอกู้ ตั้งแต่วันนี้ 11 ก.ค.-31 ธ.ค.64 หรือจนกว่าจะครบจำนวนวงเงินโครงการ

เลือกซื้อเลย

จุดเด่น

 • เพื่อเสริมสภาพคล่องของกิจการร้านอาหาร หรือเครื่องดื่ม ที่ได้รับผลกระทบจาก CV-19รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติผู้กู้

 • เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุไม่ต่ากว่า 20 ปี
 • เป็นผู้ประกอบการร้านอาหาร หรือเครื่องดื่ม ที่เป็นร้านจำหน่ายแบบถาวร เช่น ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า / ร้านอาหารที่เปิดในห้องแถว หรืออาคารพาณิชย์ / ภัตตาคาร / ร้านที่มีลักษณะเป็นบูธ / ผู้ประกอบการรถ Food Truck ซึ่งไม่ใช่ร้านแบบหาบเร่ / แผงลอย / รถเข็น
 • ต้องแนบไฟล์ภาพถ่ายที่มีผู้กู้ พร้อมสถานประกอบการ และยืนยันการไม่เลิกจ้างแรงงานในระบบลงทะเบียน
 • ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน
 • มีถิ่นที่อยู่อาศัย และสถานประกอบการแน่นอน
 • มีบัญชีเงินฝากของธนาคารออมสิน
 • เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก CV-19วงเงินกู้

ไม่เกินรายละ 100,000 บาท ไม่นับรวมกับวงเงินสินเชื่อธุรกิจห้องแถว โดยแยกตามรูปแบบของร้านค้า ดังนี้

 • รูปแบบที่ 1 ประกอบไปด้วย ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีรูปแบบเป็นภัตตาคาร / ร้านในห้างสรรพสินค้า / ร้านค้าที่อยู่ในห้องแถว หรือ อาคารพาณิชย์
 • รูปแบบที่ 2 ประกอบไปด้วย ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีรูปแบบเป็น Booth / Food court / POP UP Store / Food Truck หรือร้านค้าที่มีลักษณะเดียวกันระยะเวลาการชำระคืน

 • สูงสุดไม่เกิน 5 ปี (60 งวด) โดยรวมกับระยะเวลาปลอดชาระหนี้ 6 งวดแรกแล้ว (เงินต้นและดอกเบี้ย)

อัตราดอกเบี้ย

 • อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.99 ต่อปี (Effective Rate)
 • อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชาระหนี้ เท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญาบวก ร้อยละ 3.00 ต่อปี ของเงินต้นที่ถึงกาหนดชาระ (Effective Rate)

วงเงินรวมของโครงการ

 • จำนวนเงิน 2,000 ล้านบาท

ค่าธรรมเนียม

 • ยกเว้น ค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อ

หลักประกันเงินกู้

 • ไม่มีหลักประกัน

ช่องทางให้บริการสินเชื่อ

1. ลงทะเบียนขอสินเชื่อผ่าน www.gsb.or.th ด้วยตนเอง หรือติดต่อที่ธนาคารออมสิน เพื่ออำนวยความสะดวกในการลงทะเบียน

2. ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติตามที่ธนาคารกาหนด ให้ยื่นขอสินเชื่อผ่าน แอปพลิเคชั่น MyMo เป็นหลัก

เข้าร่วมกลุ่ม สินเชื่อธนาคาร สอบถามข้อมูล คลิกที่นี่

หมายเหตุ : กรณีภาพถ่ายผู้กู้ พร้อมสถานประกอบการไม่ชัดเจน/ไม่มี เอกสารสิทธิ์ ให้ถือเป็นรูปแบบที่ 1 หรือให้สาขาตรวจสอบขนาดของ รูปแบบร้าน ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง ตามวงเงินที่ต้องการ

Share this post

About the author

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!