ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) เปิดให้ผู้กู้ลงทะเบียน สินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย สำหรับกลุ่มพ่อค้าแม่ค้า และผู้ประกอบการรายย่อย โดยธนาคารไทยเครดิต ได้เข้าใจความต้องการเข้าถึงเงินทุนของพ่อค้าแม่ค้า และผู้ประกอบการรายย่อย โดยทางธนาคารจะสนับสนุนเงินทุนตั้งแต่ 30,000 ไปจนถึงวงเงินสูงสุดที่ 200,000 บาท อัตรดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก โดยไม่จำเป็นต้องมีบุคคลค้ำประกัน หรือใช้หลักทรัพย์เพิ่มเติมใดๆทั้งสิ้น เพื่อที่จะให้พ่อค้าแม่ค้าเข้าถึงเงินทุนในระบบได้ง่ายมากขึ้นจุดเด่นสินเชื่อ

 • เป็นสินเชื่อหมุนเวียน
 • วงเงินให้กู้ยืมสูงสุด รายละ 200,000 บาท
 • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน
 • อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

รายละเอียด สินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย

คุณสมบัติผู้กู้

 • เป็นบุคคลธรรมดา มีอายุไม่ต่ำกว่า 21 ปี ที่มีสัญชาติไทย
 • มีเจตนาและวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ เท่านั้น
 • ผู้ขอสินเชื่อต้องมีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 • ผู้ขอสินเชื่อที่เป็นที่เป็นเจ้าของธุรกิจ มีอายุไม่เกิน 60 ปี
 • สถานที่ตั้งธุรกิจของผู้กู้ต้องอยู่ในตลาด ในระยะรัศมีไม่เกิน 15 กิโลเมตร จากสาขาของธนาคารไทยเครดิต
 • ธุรกิจที่ดำเนินกิจการสามารถตรวจสอบได้ และมีสถานประกอบการที่ชัดเจนเอกสารประกอบการสมัคร

 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้กู้
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี)
 • เอกสารแสดงสถานภาพสมรส (ถ้ามี
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรส
 • สำเนาสัญญาเช่า (ถ้ามี)
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหน้าแรก สำหรับโอนเงินกู้เข้าบัญชีสมัครลงทะเบียน สินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย คลิกที่นี่

เข้าร่วมกลุ่ม สินเชื่อธนาคาร สอบถามข้อมูล คลิกที่นี่

หมายเหตุ : รายละเอียดการพิจารณาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนดไว้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไดที่ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) Call Center โทร. 02 697 5454