สินเชื่อ ธุรกิจรายย่อย จาก “ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)” เป็นสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย และ สามารถใช้จ่ายเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ในการประกอบธุรกิจ วงเงินกู้ยืมสูงสุด 200,000 บาท และ สามารถผ่อนได้นานสูงสุด 20 ปี โดย สินเชื่อ ธุรกิจรายย่อยของ “ธ.ก.ส.” เป็นสินเชื่อที่เหมาะสำหรับผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย บริการรายละเอียดการสมัคร “สินเชื่อธุรกิจรายย่อย”

คุณสมบัติผู้กู้

 • เป็นบุคคลธรรมดา ที่มีสัญชาติไทย
 • เป็นบุคคลที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี
 • เป็นผู้ประกอบธุรกิจ (ธุรกิจส่วนตัว)
 • มีถิ่นที่อยู่ที่ชัดเจนติดต่อได้สะดวก
 • มีสถานที่ประกอบอาชีพที่แน่นอนสามารถติดต่อได้


เอกสารประกอบผู้กู้

 • สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้
 • สำเนาทะเบียนสมรส 
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง Statement 6 เดือน ล่าสุด
 • สำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ใช้ในทรัพสินที่เสนอเป็นหลักประกัน (ถ้ามี)
 • สำเนาหลักฐานการชำระภาษี (ถ้ามี)วงเงินกู้

 • พิจารณาตามความจำเป็น ในการใช้วงเงินของสินเชื่อ รายได้ รายจ่าย ความสามารถในการชำระหนี้คืน และหลักประกัน

อัตราดอกเบี้ย

 • เป็นไปตามประกาศของธนาคาร โดยพิจารณาจากการประเมินปัจจัยประเมินความเสี่ยงของผู้กู้กำหนดชำระคืน

 • เพื่อเป็นค่าลงทุนประกอบการ ส่งภายใน 15 ปี กรณีพิเศษ สูงสุด 20 ปี
 • เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย  ส่งชำระภายใน 12 เดือน กรณีพิเศษ สูงสุด 18 เดือน

หลักประกัน

 • บุคคลค้ำประกัน หรือ กลุ่มบุคคลร่วมกันรับรองรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม กู้ได้สูงสุด 200,000 บาท ต่อราย
 • เงินฝากเป็นหลักประกัน กู้ได้สูงสุดร้อยละ 90 ของเงินฝาก
 • อสังหาริมทรัพย์ในการจำนอง กู้ได้สูงสุดร้อยละ 80 ของวงเงินจำนอง

รายละเอียดเพิ่มเติม สินเชื่อธุรกิจรายย่อย คลิกที่นี่

เข้าร่วมกลุ่ม สินเชื่อธนาคาร สอบถามข้อมูล คลิกที่นี่

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทุกสาขา Call Center โทร 0 2555 0555