ข่าว

ธ.ออมสิน ให้ยืม 200,000 บาท ผ่อนน้อย ดอกเบี้ยต่ำ อนุมัติทุกอาชีพ

ธ.ออมสิน ให้ยืม 200,000 บาท ผ่อนน้อย ดอกเบี้ยต่ำ อนุมัติทุกอาชีพ

สินเชื่อ OD Happy life จาก ธนาคารออมสิน เป็นสินเชื่อวงเงินหมุนเวียนของธนาคารออมสินสำหรับเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอเนกประสงค์ตามความต้องการของผู้กู้ และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการต่อยอดธุรกิจ ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของมูลค่าสลากออมสินพิเศษ โดยไม่ต้องพิจารณาถึงมูลค่า “สลาก” เมื่อถอนคืนก่อนครบกำหนด วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีของ “สินเชื่อ OD Happy life” เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 10,000,000 บาทรายละเอียดการสมัคร สินเชื่อ OD Happy life 

คุณสมบัติผู้กู้

 • เป็นบุคคล ที่มีสัญชาติไทย อาย6ไม่ต่ำกว่า 20 ปี
 • มีความสามารถในการทำนิติกรรมได้ตามกฏหมาย
 • เป็นผู้กู้ที่ฝากเงินกับธนาคารอออมสินประเภท “สลากออมสินพิเศษ”
 • เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ที่ชัดเจน ติดต่อได้สะดวก
 • เป็นผู้กู้ที่ฝากเงินกับ ธนาคารออมสิน ประเภทเผื่อเรียก และบัญชีกระแสรายวัน

จำนวนวงเงินให้กู้ยืม

 • วงเงินให้กู้ยืมได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของมูลค่า “สลากออมสินพิเศษ” หรือ ไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยไม่ต้องพิจารณาถึงมูลค่าสลากเมื่อถอนคืนก่อนครบกำหนด ไม่ต้องพิจารณาถึงมูลค่า “สลาก” เมื่อถอนคืนก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ วงเงินกู้ยืมเบิกเงินเกินบัญชีของวงเงิน “สินเชื่อ OD Happy life” เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 10,000,000 บาท ของวงเงินกู้ยืมดอกเบี้ย

 • เป็นไปตามข้อตกลงของธนาคาร

ระยะเวลาชำระคืน

 • พิจารณาสินเชื่อและทบทวนสัญญาทุก 1 ปีหลักประกัน

 • เป็นสลากออมสินพิเศษของผู้กู้ ซึ่งเป็นของสาขาธาคารที่ให้กู้เงิน
 • ไม่เป็นสลากออมสินชนิดระบุให้ใช้เงินแก่ผู้ถือสลากออมสินพิเศษ ยกเว้น มีการโอนเปลี่ยนชนิดสลากออมสินแล้ว
 • ไม่เป็นสลากออมสินพิเศษของผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ นิติบุคคล และบัญชีร่วม
 • ให้ใช้สลากออมสินทั้งฉบับหรือหลายฉบับรวมกัน แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันทั้งหมดไม่น้อยกว่า 10,000 บาท ต่อการกู้ยืมสินเชื่อแต่ละครั้ง
 • กรณีมูลค่าสลากออมสินสูงกว่าจำนวนวงเงิให้กู้ ให้ทำการตัดตอนสลากออมสินให้มีมูลค่าใกล้เคียงและคุ้มจำนวนวงเงินให้กู้ก่อน โดยการตัดตอนสลากออมสินให้ปฏิบัติตามคำสั่งของธนาคารออมสิน เรื่อง การรับฝากประเภทสลากออมสินพิเศษ
 • ต้องมอบให้ธนาคารยึดถือสลากออมสิน พร้อมทั้งโอนสิทธิการถอนไว้ให้ธนาคาร

รายละเอียดเพิ่มเติม สินเชื่อ OD Happy life คลิกที่นี่

เข้าร่วมกลุ่ม สินเชื่อธนาคาร สอบถามข้อมูล คลิกที่นี่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ธนาคารออมสินทุกสาขา Call Center โทร 1115

ติดตามข่าวสารก่อนใคร ได้ที่   เพิ่มเพื่อน

Share this post

About the author

Leave a Reply

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: