เปิดเงื่อนไขและรายละเอียด “สินเชื่อสานฝัน” จาก ธก.ส. วงเงินกู้ยืม 50,000 บาท เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ค่าลงทุนในการประกอบอาชีพ หรืออาชีพเกี่ยวเนื่องภาคเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้เปิดให้กู้ “สินเชื่อสานฝัน” เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ค่าลงทุนในการประกอบอาชีพ หรืออาชีพเกี่ยวเนื่องภาคการเกษตร มาปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบอาชีพ หรือการที่นำเอานวัตกรรมการเกษตรสิ่งใหม่ๆ มาจัดการและพัฒนาต่อยอดในการประกอบอาชีพให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นรายละเอียดการสมัคร “สินเชื่อสานฝัน”

คุณสมบัติผู้กู้

 • เป็นบุคคลสัญชาติไทยที่มีอายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • เป็นทายาทเกษตรกร/บัณฑิตที่จบการศึกษาใหม่/เกษตรกรุ่นใหม่ อายุไม่เกิน 45 ปี
 • เป็นผู้ที่ผ่านการศึกษาหรืออบรมความรู้ทางด้านการเกษตรหรือธุรกิจเกษตร
 • เป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าของ ธ.ก.ส. ตามข้อบังคับฉบับที่ 44ระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้

 • กรณีผู้กู้ขอสินเชื่อ เป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียน ไม่เกิน 12 เดือนนับตั้งแต่วันที่ขอสินเชื่อ เว้นแต่มีเหตุพิเศษไม่เกิน 18 เดือน
 • กรณีขอผู้กู้ขอสินเชื่อ เป็นค่าลงทุน ไม่เกิน 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ขอสินเชื่อ เว้นแต่มีเหตุพิเศษไม่เกิน 15 ปี

อัตราดอกเบี้ย

 • อัตราดอกเบี้ยปัจจุบันเท่ากับร้อยละ 7 ต่อปีหรือ 0.59 ต่อเดือนรายละเอียดวงเงินกู้

 • วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท ต่อราย

หลักประกันเงินกู้

 • ให้ผู้กู้ใช้หลักประกันหนี้เงินกู้ยืมตามข้อบังคับและวิธีปฏิบัติปกติของธนาคาร(ธ.ก.ส.) เป็นลำดับแรก
 • กรณีผู้กู้ใช้ที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่อยู่อาศัยจำนองเป็นหลักประกันในการกู้ เมื่อรวมกับวงเงินกู้ยืมทุกสัญญาที่ใช้เป็นหลักประกันประเภทเดียวกันนี้แล้ว ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 100 ของวงเงินจดทะเบียนจำนอง • กรณีผู้กู้ใช้บุคคลในการค้ำประกัน 2 คนขึ้นไป เมื่อรวมกับวงเงินกู้ทุกสัญญาที่ใช้หลักประกันประเภทเดียวกันให้กู้ได้ไม่กิน 300,000 บาท ของวงเงินสินเชื่อ
 • กรณีผู้กู้ใช้บุคคลรับรองรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมกัน เมื่อรวมกับวงเงินกู้ทุกสัญญาที่ใช้หลักประกันประเภทเดียวกัน ให้กู้ได้ไม่เกิน 300,000 บาท ของวงเงินสินเชื่อ
 • หากไม่พียงพอให้ผู้กู้สามารถใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกันหนี้วงเงินเงินกู้ยืมได้

รายละเอียดเพิ่มเติม สินเชื่อสานฝันเกษตรกรรุ่นใหม่ คลิกที่นี่

สอบถามข้อมูลได้ที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทุกสาขา Call Center 0-2555-0555