ข่าว

ธกส.เปิดลงทะเบียน สินเชื่อสานฝัน วงเงิน 50,000 บาท เอาไปลงทุนประกอบอาชีพ

ธกส.เปิดลงทะเบียน สินเชื่อสานฝัน วงเงิน 50,000 บาท เอาไปลงทุนประกอบอาชีพ

เปิดเงื่อนไขและรายละเอียด “สินเชื่อสานฝัน” จาก ธก.ส. วงเงินกู้ยืม 50,000 บาท เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ค่าลงทุนในการประกอบอาชีพ หรืออาชีพเกี่ยวเนื่องภาคเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้เปิดให้กู้ “สินเชื่อสานฝัน” เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ค่าลงทุนในการประกอบอาชีพ หรืออาชีพเกี่ยวเนื่องภาคการเกษตร มาปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบอาชีพ หรือการที่นำเอานวัตกรรมการเกษตรสิ่งใหม่ๆ มาจัดการและพัฒนาต่อยอดในการประกอบอาชีพให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นรายละเอียดการสมัคร “สินเชื่อสานฝัน”

คุณสมบัติผู้กู้

 • เป็นบุคคลสัญชาติไทยที่มีอายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • เป็นทายาทเกษตรกร/บัณฑิตที่จบการศึกษาใหม่/เกษตรกรุ่นใหม่ อายุไม่เกิน 45 ปี
 • เป็นผู้ที่ผ่านการศึกษาหรืออบรมความรู้ทางด้านการเกษตรหรือธุรกิจเกษตร
 • เป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าของ ธ.ก.ส. ตามข้อบังคับฉบับที่ 44ระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้

 • กรณีผู้กู้ขอสินเชื่อ เป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียน ไม่เกิน 12 เดือนนับตั้งแต่วันที่ขอสินเชื่อ เว้นแต่มีเหตุพิเศษไม่เกิน 18 เดือน
 • กรณีขอผู้กู้ขอสินเชื่อ เป็นค่าลงทุน ไม่เกิน 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ขอสินเชื่อ เว้นแต่มีเหตุพิเศษไม่เกิน 15 ปี

อัตราดอกเบี้ย

 • อัตราดอกเบี้ยปัจจุบันเท่ากับร้อยละ 7 ต่อปีหรือ 0.59 ต่อเดือนรายละเอียดวงเงินกู้

 • วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท ต่อราย

หลักประกันเงินกู้

 • ให้ผู้กู้ใช้หลักประกันหนี้เงินกู้ยืมตามข้อบังคับและวิธีปฏิบัติปกติของธนาคาร(ธ.ก.ส.) เป็นลำดับแรก
 • กรณีผู้กู้ใช้ที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่อยู่อาศัยจำนองเป็นหลักประกันในการกู้ เมื่อรวมกับวงเงินกู้ยืมทุกสัญญาที่ใช้เป็นหลักประกันประเภทเดียวกันนี้แล้ว ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 100 ของวงเงินจดทะเบียนจำนอง • กรณีผู้กู้ใช้บุคคลในการค้ำประกัน 2 คนขึ้นไป เมื่อรวมกับวงเงินกู้ทุกสัญญาที่ใช้หลักประกันประเภทเดียวกันให้กู้ได้ไม่กิน 300,000 บาท ของวงเงินสินเชื่อ
 • กรณีผู้กู้ใช้บุคคลรับรองรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมกัน เมื่อรวมกับวงเงินกู้ทุกสัญญาที่ใช้หลักประกันประเภทเดียวกัน ให้กู้ได้ไม่เกิน 300,000 บาท ของวงเงินสินเชื่อ
 • หากไม่พียงพอให้ผู้กู้สามารถใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกันหนี้วงเงินเงินกู้ยืมได้

รายละเอียดเพิ่มเติม สินเชื่อสานฝันเกษตรกรรุ่นใหม่ คลิกที่นี่

สอบถามข้อมูลได้ที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทุกสาขา Call Center 0-2555-0555

ติดตามข่าวสารก่อนใคร ได้ที่   เพิ่มเพื่อน

Share this post

About the author

Leave a Reply

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: