ข่าว

กสิกรไทย เปิดลงทะเบียน กู้ได้ 100,000 บาท ฟรีดอกเบี้ย 6 เดือน อนุมัติง่ายๆ ได้ทุกอาชีพ

กสิกรไทย เปิดลงทะเบียน กู้ได้ 100,000 บาท ฟรีดอกเบี้ย 6 เดือน อนุมัติง่ายๆ ได้ทุกอาชีพ

สินเชื่อฟื้นฟูสู้ กู้ได้ 100,000 บาท ฟรีดอกเบี้ย 6 เดือน อนุมัติง่ายๆได้ทุกอาชีพ

สินเชื่อฟื้นฟู เป็นสินเชื่อเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง ในการดำเนินธุรกิจ จากธนาคารกสิกรไทย ในช่วงการแพร่ระบาดของ CV-19 รักษาการจ้างงาน และฟื้นฟูธุรกิจ ทั้งนี้ ไม่ให้นำเงินสินเชื่อดังกล่าวที่กล่าวมา มาชำระหนี้เดิมที่มีอยู่ กับสถาบันการเงินเดิม หรือ Refinance จากสถาบันการเงินจุดเด่น

 • อัตราดอกเบี้ย 2 % ใน 2 ปี แรก โดยอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 5 ไม่เกิน 5 %
 • ฟรีดอกเบี้ย 6 เดือนแรก

คุณสมบัติผู้กู้

 • เป็นลูกค้าธุรกิจของธนาคาร ที่มีวงเงินสินเชื่อธุรกิจ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ไม่เกิน 500 ล้านบาท หรือไม่มีวงเงินสินเชื่อธุรกิจกับสถาบันการเงินทุกแห่ง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 (ไม่รวมวงเงินสินเชื่อ เพื่อการอุปโภคบริโภค)
 • ไม่เป็นบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SET)
 • เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย มีสถานประกอบการและประกอบธุรกิจ ในประเทศไทย
 • ไม่เป็นผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน
 • ไม่มีสถานะเป็นหนี้ NPL ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562อัตราดอกเบี้ย

 • อัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี ใน 2 ปีแรก ไม่ต้องชำระดอกเบี้ย 6 เดือนแรก
 • อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 5 ปี ไม่เกิน 5% ต่อปี
 • ปีที่ 6 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดระยะเวลาชำระคืน

 • สูงสุด 7 ปี พักชำระเงินต้นสูงสุด 24 เดือน (ไม่ต้องชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนแรก

วงเงิน

 • ลูกค้าใหม่ : วงเงินกู้ไม่เกิน 20 ล้านบาท สำหรับลูกค้าที่ไม่มีวงเงินสินเชื่อธุรกิจกับสถาบันการเงินทุกแห่ง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
 • ลูกค้าปัจจุบัน : วงเงินกู้ไม่เกิน 30% ของวงเงินสินเชื่อธุรกิจที่มีอยู่กับธนาคารกสิกรไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 หรือ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่า แต่ไม่เกิน 150 ล้านบาท (หากเคยได้รับสินเชื่อ Soft Loan เดิม ให้นับรวมด้วย)

หลักประกัน

 • ต้องค้ำประกันโดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) โดยมีค่าธรรมเนียมไม่เกิน 1.75% ต่อปี
 • ฟรีค่าธรรมเนียมการจัดการให้กู้ และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ทุกประเภท (ยกเว้นค่าอากรแสตมป์)
 • การอนุมัติสินเชื่อและเบิกวงเงินกู้ เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกสิกรไทยและธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด

เข้าร่วมกลุ่ม สินเชื่อธนาคาร สอบถามข้อมูล คลิกที่นี่

ติดต่อสอบถามได้ที่ผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า หรือ K-BIZ Contact Center โทร. 02-8888822

ติดตามข่าวสารก่อนใคร ได้ที่   เพิ่มเพื่อน

Share this post

About the author

Leave a Reply

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: