สินเชื่อสวัสดิการ สินเชื่อล่าสุด จากธนาคารออมสิน เป็นสินเชื่อที่ตอบโจทย์เรื่องการอุปโภคบริโภค และเพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น โดยผู้กู้ต้องเป็นลูกจ้างของบริษัทจำกัด หรือ บริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งมีลูกจ้างตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป หรือ เป็นลูกจ้างของสถาบันการศึกษาเอกชน สถาบันการเงิน องค์กรอื่นๆ กู้ได้สูงสุด 30 เท่า ของเงินเดือน แต่ไม่เกินรายละ 1,500,000 บาทรายละเอียดการสมัคร สินเชื่อสวัสดิการ

คุณสมบัติผู้กู้

 • เป็นผู้ฝากเงินของธนาคาร ประเภทเผื่อเรียก
 • เป็นลูกจ้างของบริษัทจำกัด หรือ บริษัทมหาชนจำกัดซึ่งมีลูกจ้างตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป หรือเป็นลูกจ้างของสถาบันการศึกษาเอกชน สถาบันการเงิน องกรอื่นๆ ตามที่มีกฎหมายเฉพาะ จัดตั้งขึ้น และนิติบุคคลอื่นตามที่ธนาคากำหนดไว้
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี และ เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้อง ไม่เกิน 60 ปี
 • มีอายุงานในหน่วยงานปัจจุบันมาแล้ว ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • มีเงินเดือนไม่ต่ำกว่า 18,000 บาท ต่อเดื่อนจำนวนวงเงินที่ธนาคารให้กู้

กรณีใช้บุคคลในการค้ำประกัน

 • กรณีสาขาติดต่อหน่วยงานโดยตรง ให้กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 10 เท่า ของเงินเดือนผู้กู้ แต่ไม่เกินรายละ 1,000,000 บาท
  กรณีหน่วยงานทำข้อตกลงกับธนาคาร (ส่วนกลาง) ให้กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 30 เท่า ของเงินเดือนผู้กู้ แต่ไม่เกินรายละ 1,500,000 บาทกรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

 • ให้กู้ไม่เกิน รายละ 5,000,000 บาท โดยให้กู้ได้ไม่เกิน ร้อยละ 90 ของราคาประเมินที่ดินพร้อมอาคาร หรือไม่เกินร้อยละ 85 ของราคาประเมินห้องชุด ทั้งนี้ กรณีใช้ที่ดินเป็นหลักประกัน ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินที่ดิน และไม่เกิน 2,000,000 บาท
 • ให้สามารถกู้ตาม 1. และ 2. รวมกันได้ ไม่เกิน รายละ 5,000,000 บาท

ดอกเบี้ย

 • อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดไว้ระยะเวลาชำระคืน

กรณีใช้หลักประกัน

 • ให้กู้ได้ไม่เกิน 20 ปี หรือ 240 เดือน โดยนับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้ของธนาคาร และดอกเบี้ยงวดแรกตามที่กำหนดในสัญญา ยกเว้น กรณีใช้ที่ดินเป็นหลักประกันให้กู้ได้ ไม่เกิน 10 ปี

กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน

 • ให้กู้ได้ไม่เกิน 7 ปี หรือ 84 เดือน โดย นับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้ ของธนาคาร และดอกเบี้ยงวดแรกตามสัญญาที่กำหนดไว้

กรณีใช้บุคคลค้ำประกันร่วมกับหลักประกัน

 • ผู้ค้ำประกันจะต้องไม่เป็น ผู้จำนองอสังหาสังหาริมทรัพย์ไว้กับธนาคาร เพื่อประกันการชำระหนี้เงินกู้ตามสัญญากู้เงินฉบับเดียวกัน ทั้งนี้ กรณี เป็นการไถ่ถอน และชำระหนี้เดิมที่มีหลักประกัน เป็นที่ดิน หรือที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด ต้องนำหลักประกัน ที่ไถ่ถอนมา เป็นหลักประกันในการกู้ครั้งนี้ด้วย โดยผู้มีอำนาจอนุมัติตามวงเงิน สามารถพิจารณาเปลี่ยนแปลง จำนวนหลักประกัน ที่มีหลายแปลงให้เหมาะสม กับจำนวนเงินกู้ได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารออมสินทุกสาขา Call Center โทร.1115