ข่าว

ธนาคารออมสิน ปรับหลักเกณฑ์ ”สินเชื่อเสริมพลังฐานราก” กู้แล้วสามารถกู้เพิ่มได้ ผ่านแอปฯ MyMo

ธนาคารออมสิน ปรับหลักเกณฑ์ ”สินเชื่อเสริมพลังฐานราก” กู้แล้วสามารถกู้เพิ่มได้ ผ่านแอปฯ MyMo

ธนาคารออมสิน ปรับหลักเกณฑ์ ”สินเชื่อเสริมพลังฐานราก” เปิดช่องให้คนที่เคยกู้ “สินเชื่อฉุกเฉิน” กู้ได้อีก และสามารถกู้ผ่านแอปฯ MyMo

ธนาคารออมสิน มีมาตรการปรับหลักเกณฑ์ ”สินเชื่อ” เพิ่มเติมเพื่อ ประชาชนรายย่อย วงเงินรวมทั้งสิ้น 10,000 ล้านบาท ”สินเชื่อเสริมพลังฐานราก” ให้กู้สูงสุด 50,000 บาท ต่อราย ซึ่งเปิดให้ ลงทะเบียนผ่านช่องทาง แอปพลิเคชัน MyMo ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค. ผ่านมา หลังผ่านไปเพียงไม่กี่วัน “ธนาคารออมสิน” ได้อนุมัติเงินกู้ไปแล้ว 110,000 ราย และจากการที่มีคนแห่ลงทะเบียนจำนวนมาก “ธนาคารออมสิน” จึงได้ปรับหลักเกณฑ์ “สินเชื่อเสริมพลังฐานราก” เปิดโอกาสให้คนที่เคยกู้ “สินเชื่อฉุกเฉิน” สามารถกู้ได้อีกผ่านแอปพลิเคชัน MyMoการปรับเกณฑ์การให้ “สินเชื่อ” ในครั้งนี้ เป็นความตั้งใจของ “ธนาคารออมสิน” ที่จะช่วยผู้ประกอบการรายย่อย พ่อค้าแม่ค้า คนที่มีอาชีพอิสระที่เคยกู้ “สินเชื่อฉุกเฉิน” และได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 สามารถยื่นขอ “สินเชื่อเสริมพลังฐานราก” ได้ โดยให้วงเงิน 20,000 บาท ต่อราย หรือ ต้องมีประวัติการผ่อนชําระดีในช่วงวันและเวลาที่ผ่านมา และไม่มีประวัติหนี้เสีย ซึ่ง “ธนาคารออมสิน” จะพิจารณาช่วยเหลืออย่างเต็มที่คุณสมบัติผู้กู้ ”สินเชื่อ”

ผู้มีรายได้ประจำ ”มีรายได้เฉลี่ยคงที่”

 • เป็นบุคคลสัญชาติไทยเท่านั้น
 • อายุ 20 ปี ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียนกู้ “สินเชื่อ” (เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี)
 • เป็นผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย ผู้ประกอบอาชีพด้านบริการฯ เป็นต้น
 • เป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น พนักงาน ลูกจ้างหน่วยงานเอกชนฯ เป็นต้นผู้มีอาชีพอิสระ “รายได้ไม่แน่นอน”

 • เป็นบุคคลสัญชาติไทยเท่านั้น
 • อายุ 20 ปี ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียนกู้ “สินเชื่อ” (เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี)
 • เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระนอกภาคการเกษตร เช่น ผู้ประกอบธุรกิจ เจ้าของกิจการ ผู้รับจ้างทั่วไป ผู้ใช้แรงงานฯ เป็นต้น
 • เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อ “ไวรัสโควิด-19”
 • เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน “สามารถติดต่อได้สะดวก”
 • มี e-Mail “ที่สามารถติดต่อได้จริง” เพื่อใช้ในการส่งสัญญาหรือเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกู้ “สินเชื่อ”
 • ไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงานของ “ธนาคารออมสิน”
 • ไม่เป็นผู้ที่ได้ “รับรายได้ประจำ” จากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจฯ เป็นต้นจำนวนวงเงินให้กู้ “สินเชื่อ”

 • ผู้มีรายได้ประจำ ”มีรายได้เฉลี่ยคงที่” จะได้รับวงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาท ต่อราย” ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเกณฑ์การพิจารณาของธนาคารฯ
 • ผู้มีอาชีพอิสระ “รายได้ไม่แน่นอน” จะได้รับวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อราย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเกณฑ์การพิจารณาของธนาคารฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารออมสิน Call Center โทร 1115

ติดตามข่าวสารก่อนใคร ได้ที่   เพิ่มเพื่อน

Share this post

About the author

Leave a Reply

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: